اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
حامد

بخشی


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

جزوه ها
1385
تحلیل محتوا از تکنیکهاي مربوط به روش اسنادي در پژوهش علوم اجتماعی میباشد. روش اسنادي به کلیه متدهایی گفته می شود که در آن ها هدف پژوهش با مطالعه، تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده میشود. چنانچه از نام تحلیل محتوا پیداست، این تکنیک به تحلیل و آنالیز محتوا می پردازد و می کوشد با استفاده از تحلیل دادههایی را در مورد متن استخراج کند. با این حال آنچه تحت نام تحلیل محتوا نامیده شده است، گونه خاصی از تحلیل است که با شیوه هاي دیگري که می کوشند یافتههایی را از متن استخراج کنند، تفاوت دارد. هیژمن 8 نوع تحلیل محتوا را شناسایی کرده و توضیح داده است، که عبارتند از: تحلیل معانی بیان، تحلیل اسطوره و روایت، تحلیل گفتمان، تحلیل ساختاري یا نشانه شناختی، تحلیل تفسیري، تحلیل محاوره، تحلیل انتقادي و تحلیل نرماتیو. گاهی اوقات این گونه هاي تحلیل محتوا تحت عنوان تحلیل محتواي کیفی به کار میروند، ولی نقطه آغاز بحث ما در مورد تحلیل محتوا تکنیکی است که به گونه اي خاص و با هدفی ویژه به تحلیل داده می پردازد.
ارتباطات، رسانه