اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
مهدی

فریمانی


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
بازی کاری
1392
هر کسی برای انجام یا عدم انجام هر کاری نیاز به انگیزه دارد. این انگیزه گاه ریشه در خودآگاه فرد دارد و گاه فرد ناخوداگاه اقدام به کاری می نماید. بخشی از تلاش های علوم انسانی در جهت شناخت این انگیزه ها در حوزه های فردی و اجتماعی، و ایجاد تغییراتی برای بهبود کیفیت زندگی بشر بر این اساس بوده است. تفکیک کار از زندگی شخصی در دنیای صنعتی، انگیزه کار را به تامین نیازهای مالی فروکاست و این خود به یکی از عوامل افزایش افسردگی در این جوامع بدل شد. نیاز به درگیرکردن دیگر انگیزه های انسانی در کار، به ظهور و بروز مکاتب مختلف مدیریت منابع انسانی انجامید.
IT، ارتباطات، رسانه، جامعه شناس، روانشناس، فرهنگی