اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
امیر

سالار ونکی


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
مدیریت
1393
مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک چیست؟ مدیریت استراتیک یک حوزه مطالعاتی گسترده است. به این علت که استراتژی، سازمان را برای رسیدن به اهداف سازمانی و همچنین ایجاد نحوه تفکر مناسب برای رقابت با رقبا و درک محیط رقابتی، یازی می کند. تفکر استراتژیک نیازمند تحقیق، تحلیل و پیش بینی مناسب محیط کسب و کار، به منظور ایجاد یک طرح جامع برای سازمان است. که این طرح پاسخ این سوال که چگونه به عنوان یک سازمان فعالیت های مختلف را به بهترین نحو انجام دهیم؟ را ارائه می کند.
مدیر