اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
ابوالفضل

قراخانلو


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
-
انسان مخلوقی که خالق است، ما انسانها موجودات خار ق العاده ای هستیم. خداوند توانا ما را طوری آفریده است که بتوانیم دنیا را در اختیار بگیریم و به موجوداتی تبدیل شویم که بتوانیم خودمان خالق باشیم. یکی از صفاتی که خداوند در انسان قرار داده، خالق بودن است. این که بتوانیم طوری فکر کنیم که به وسیله آن، سرنوشتی زیبا برای خود بیافرینیم، نوعی خلق کردن است. این که ذهنیتی زیبا داشته باشیم و زیبایی های اطراف را ببینیم، نوعی خالق بودن است. این که بتوانیم طوری زندگی کنیم که دنیا و هر چه در آن هست را با هدفهای خود همسو کنیم، موهبتی است که در اختیار همه ی انسا نها قرار داده شده است. ولی چرا بیشتر مردم در مشکلات غوطه ور هستند و فقط عده ی کمی هستند که زندگی شادی را تجربه میکنند؟ چرا عده ی کمی از انسانها به ثروت میرسند و بیشتر انسانها در فقر و تنگدستی زندگی میکنند؟
مدیر