اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
ایرج

هاشمی


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
-
ارتباط موثر، رمز موفقیت بسیاری از انسان ها در جنبه های مختلف اجتماعی، تحصیلی، زناشویی، تربیت فرزندان، و زندگی شغلی و حرفه ای است. علوم و مهارتهای فنی و قابلیت و مهارت در انجام وظایف شغلی، لازمه موفقیت و پیشرفت است اما بدون مهارت های دیگری مانند مهارت های اجتماعی، انسانی و ارتباطی، پیشرفت اگر غیر ممکن نباشد، مسلما بسیار دشوار است. امروزه بسیاری از مشکلات ما نه در حیطه اشیا بلکه در قلمرو انسان هاست و بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران است.
ارتباطات، رسانه، مدیر، روانشناس