اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
سید جواد غفاری

غفاری


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
-
فن بیان در سخنرانی به معنا و مفهوم مجموعه ای از مهارت های کلامی و قواعد و تکنیک هایی است که در هنگام صحبت کردن از آنها استفاده می کنیم تا بتوانیم بیان عالی و گیرایی داشته باشیم که مخاطب خود را جذب کنیم.
ارتباطات، رسانه، مدیر، هنرمند