اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
علی محمد

اقتداری


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
مدیریت
-
-
مدیر