اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
رابرت

ساتن


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
مدیریت
-
دكتر رابرت ساتن نويسنده ي اين كتاب در مقدمه اعلام مي كند كه ابلهان رييس خوب، رييس » حاضر در محيط هاي كاري، او را به سوي نگارش كتاب هدايت كردند؛ زيرا افراد بسيار زيادي آرزو دارند رييس بزرگي باشند و يا « بد رييس بزرگي داشته باشند. منظور از افراد ابله يا نادان ، كساني هستند كه رييس خوب، رييس » هنجارهاي احترام متقابل را نقض مي كنند. در واقع كتاب درباره ي كارهايي است كه بهترين روسا انجام مي دهند، و نه روساي « بد معمولي. اين كتاب بر تفاوت هاي موجود ميان بهترين و بدترين روسا تمركز مي كند. اين كتاب داراي نُه فصل است كه به ترتيب عناوين زير را شامل مي شود: ذهنيت درست، كنترل را به دست بگيريد، بكوشيد خردمند باشيد، ستاره ها و سيب هاي گنديده، حرف و عمل را ب ههم پيوند دهيد، در نقش سپر انساني عمل كنيد، از زير بار كارهاي ناخوشايند شانه خالي نكنيد، رييس ابله درون خود را بشكنيد، و سخن آخر: كارهايي كه روساي خوب انجام م يدهند.
مدیر، روانشناس، فرهنگی