اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
برايان

تريسی


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
مدیریت
-
شما يك نابعه بالقوه هستيد. در افراد مثبت انديش و خودباور، خلاقيت يك ويژگي ذاتي و خودكار است. سه عامل زمان گذشته، حال و خود شخص در شكل گيري خلاقيت تاثيرگذارند. داشتن تصوري خلاق از خود نيز بر خلاقيت مي افزايد. بارها با خود را فردي بسيار خلاق بپنداريد. «! من يك نابغه ام » : خود تكرار كنيد فكر كنيد هيچ مانعي وجود ندارد كه نتوانيد با ذهن خلاق خود بر آن فايق آييد. در تفكر خلاق داشتن شفافيت بسيار ضروري است. لازم است اول درباره هدف يا آرمان خود تصميم بگيريد و بعد موانع يا مشكلاتي كه موجب شده اند تا كنون به اهداف خود نرسيد، شناسايي كنيد. هرچه در شناسايي هدف خود شفافيت بيش تري داشته باشيد، خلق ايده براي برداشتن آن مانع يا برطرف كردن مشكل با سهولت بيش تري انجام مي شود. به ياد داشته باشيد آنچه در ذهن خود به عنوان مشكل يا مانع مي پنداريد، ممكن است حتا اشتباه باشد. سرچشمه هاي خلاقيت 11 2. سه محرك خلاقيت 15 3. روش توفان ذهني 21 4. پرسيدن براي برانگيختن خلاقيت 27 5. بازگشايي قفل قدرت تيم 33 6. نيك انديشي؛ مهره اصلي 39 7. پرورش ويژگي هاي نوابغ 45 8. حل مساله در هفت گام 51 9. تمرين هاي فعال ساز ذهن 57 10 . از سه ذهن خود براي تفكر استفاده كنيد 65 11 . دو رويكرد تفكر را تمرين كنيد 73 12 . تمرين تفكر جانبي 79 13 . نحوه عملكرد ذهن 83 14 . بازبيني نظام مند حل مساله 89 15 . تمرين تفكر بر مبناي صفر 95 16 . رويارويي با واقعيت 101 17 . اجازه ندهيد موانع به مشكل تبديل شوند 107 18 . هفت منبع نوآوري 111 19 . ده راهكار خلاقانه براي محصولات خارج از رده 117 20 . اصل مهندسي ارزش 123 21 . ايده هاي خود را ارزيابي كنيد
مدیر، روانشناس، فرهنگی