اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
اریک

اشمیت


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
-
گوگل يكي از سازمان هايي است كه در سال هاي اخير با نوآور ي هايشان در دنياي ديجيتال، زندگي بشر را دگوگون ساخته اند. شناخت و آگاهي از رويه ها و شيوه اداره اين سازمان، براي مديران كشور ما در سهاي آموزنده و به قلم دو تن از « گوگل چگونه كار مي كند » گران بهايي در بر دارد. كتاب مديران ارشد و دست اندركار برپايي و گسترش شركت گوگل نگاشته شده است. اينان رمز پيروزي گوگل را در دو چيز م يدانند: جذب نيروهاي بااستعداد و شايسته، و فراهم آوردن محيط و فرهنگي كه به شكوفايي آنان بينجامد. فرهنگ- شعارهايتان را باور داشته باشيد 37 راهبرد- برنامه شما نادرست است 71 هوشمندي - استخدام مه مترين كار شما است 91 تصميم گيري - معناي درست توافق 129 ارتباطات - پخش كننده خوبي باشيد 153 نوآوري - بارش نخستين باران
IT، نرم افزار، ارتباطات، مدیر