اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
جیم

کالینز


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
مدیریت
-
تمرکز بر عملکرد و محیط ناپایدار کسب و کار
مدیر، اقتصادی