اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
جان

کارتر


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
مدیریت
-
ما در حال گام نهادن به دنيايي با آشفتگي هاي غيرقابل پيش بيني و تغييراتي با رشد تصاعدي هستيم، تغييراتي كه براي رويارويي با آن ها آمادگي نداريم. من در اين كتاب به تشريح اقدامات موفقيت آميزي مي پردازم كه تعدادي از پيشتازان براي كسب پيروزي هاي بزرگ در اين محيط نوظهور انجام داده اند. به اين موضوع مي پردازد كه براي بهره برداري از « باشتاب بهپيش » كتاب فرصت هايي كه اين روزها به سرعت ميآيند و ميروند، چگونه چالش هاي استراتژيك را سريع، چالاك و خلاقانه مديريت كنيم. اين كتاب نشان مي دهد كه چگونه برخي از سازمان هاي پيشرو و نوآور از اين رقابت سرسام آور پيشي مي گيرند، با آشفتگي هاي پيش بيني نشده كنار مي آيند و بر تهديدهاي مستمر گسست هاي فن آورانه ١ غلبه مي كنند. در اين سازمان ها تمام اين كارها بدون از دست دادن نتايج كوتاه مدت يا فرسايش كاركنان انجام مي شود. نتيجه گيري هاي ارايه شده در اين كتاب بسيار مهم هستند. اكنون دنيا با چنان سرعتي در حال تغيير است كه سيستم ها ، ساختارها و فرهنگ هاي سازماني بنا شده در طي قرن گذشته قادر به همگامي با اين تغييرات نيستند. اصلاحات جزئي در نحوه مديريت و استراتژي سازي ٢، فارغ از ميزان هوشمندانه بودنشان،از پس اين كار بر نمي آيند. براي پيشتازي در عصر تغييرات پرآشوب و نامطمئن قواعد جديدي لازم است. راهكار پيش رو، دور ريختن دانسته هاي قبلي و از نو آغاز كردن نيست، بلكه بايد سيستم ديگري را به شكلي پويا بازتعريف كنيم. اين سيستم كه براي بسياري از كارآفرينان موفق آشنا بهنظر مي رسد، چابكي و سرعت لازم را به سيستم قديمي اضافه مي كند و قابليت اطمينان و كارايي سيستم قديمي را نيز حفظ مي كند. اين سيستم دوگانه ١ شبيه سيستمي است كه تمام سازمان هاي بالغ در مرحله اي از چرخه حيات خود تا حدودي آن را تجربه كرده اند، ولي سال هاست كه آن را به فراموشي سپرده اند. راهكار عملي و بسيار كم هزينه اي براي ايجاد اين سيستمعامل دوگانه وجود دارد.
مدیر، اقتصادی