اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
حسن

خجسته


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

مقاله ها
1386
اين مقاله با استفاده از رويكردي ميان رشته اي و با نظري اجمالي به جامعه شناسي و علم مديريت و تا حدي نگاهي فلسفي به حوزة ارتباطات، ضمن توضيح ساختار سازمان هاي رسانه اي، تفاوت هاي ميان ساختار سازمان راديو با سازمان تلويزيون جمهوري اسلامي را بيان مي كند.
ارتباطات، رسانه، مدیر، جامعه شناس