اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
علی اکبر

فرهنگی


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

مقاله ها
1392
هدف از مطالعه حاضر، تحلیل تأثیر رسانه­های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید محصولات شرکت ایران­ خودرو با استفاده از نظریه رفتار برنامه­ریزی شده می­‌باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت ایران­‌خودرو در محدوده شهر تهران می­باشد. توضیح آنکه، منابع اطلاعاتی که مشتریان از آن استفاده می­کنند، نگرش آنها را نسبت به محصول یا شرکت و در نتیجه، نیات رفتاری آنها را تحت­ تاثیر قرار می­دهد. از سوی دیگر، رسانه­‌های اجتماعی یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای مشتریان قلمداد می­شود و بنا بر این لازم است این بعد از رفتار نگرشی مورد مطالعه قرار گیرد. گردآوری داده­‌های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت که با بهره‌­گیری از نمونه­‌گیری در دسترس، 210 مشتری به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل رابطه میان رسانه­ های اجتماعی، نگرش نسبت به نام تجاری، و قصد خرید محصولات شرکت، از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. برخی از یافته ها نشان می دهد که افزایش تبلیغات سنتی شرکت ایران­‌خودرو و رسانه­‌های اجتماعی منجربه نگرش مثبت مشتریان نسبت به برند شر­کت می­شود، اما میزان تأثیرگذاری رسانه­های اجتماعی بیشتر از تبلیغات سنتی می­باشد. به­‌علاوه، نگرش نسبت به نام تجاری منجر به خرید محصولات شرکت می­‌شود.
ارتباطات، رسانه، جامعه شناس، روانشناس، هنرمند