اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
علی اکبر

فرهنگی


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
1394
-
IT، ارتباطات، رسانه، مدیر، اقتصادی، فرهنگی، کار آفرین، هنرمند