اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
تیون ای

ون دایک


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
1382
در این مجموعه ده مقاله از 'تئون ای ون دایک', استاد مطالعات گفتمان در دانشگاه آمستردام گرد آمده است. 'این کتاب دارای سه بخش است که بخش اول آن به بحث‌های نظری گفتمان, یعنی زبان, ایدئولوژی و قدرت, بخش دوم به تحلیل متن در تحقیقات اجتماعی و بخش سوم به توصیف, تفسیر و تبیین در تحلیل گفتمان می‌پردازد....'. عناوین مقالات عبارت‌اند از: 'مطالعه گفتمان', 'گفتمان به مثابه تعامل اجتماعی', 'از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی', 'اصول گفتمان کاوی انتقادی', 'رویداد به مثابه واحد گفتمان کاوی', 'شناخت اجتماعی و گفتمان', 'مطالعه بینا رشته‌ای اخبار به منزله گفتمان', 'گفتمان, قدرت و دسترسی', 'قصه‌ها و نژادپرستی' و 'تحلیل گفتمان به مثابه تحلیل ایدئولوژی'.
ارتباطات