سیدمحسن بنی هاشمی
دیدن کتاب ها

سلسله مباحث تاثیر رسانه ها بر دگرگونی هویت فرهنگی قسمت سوم

اطلاعات کلی

1395
سیدمحسن بنی هاشمی

اطلاعات محتوای

تحلیل برنامه امشب شام چی داریم؟
تحلیل برنامه امشب شام چی داریم؟ سلسله مباحث تاثیر رسانه ها بر دگرگونی هویت فرهنگی

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر، جامعه شناس، روانشناس، فرهنگی، هنرمند