مهدی فریمانی
دیدن کتاب ها

بازی کاری

اطلاعات کلی

1392
www.nilbook
مهدی فریمانی
-

اطلاعات محتوای

فایل کامل کتاب
نگاهی به شکل گیری مفهومی نو در عرصه فضای مجازی و کاربردهای آن
هر کسی برای انجام یا عدم انجام هر کاری نیاز به انگیزه دارد. این انگیزه گاه ریشه در خودآگاه فرد دارد و گاه فرد ناخوداگاه اقدام به کاری می نماید. بخشی از تلاش های علوم انسانی در جهت شناخت این انگیزه ها در حوزه های فردی و اجتماعی، و ایجاد تغییراتی برای بهبود کیفیت زندگی بشر بر این اساس بوده است. تفکیک کار از زندگی شخصی در دنیای صنعتی، انگیزه کار را به تامین نیازهای مالی فروکاست و این خود به یکی از عوامل افزایش افسردگی در این جوامع بدل شد. نیاز به درگیرکردن دیگر انگیزه های انسانی در کار، به ظهور و بروز مکاتب مختلف مدیریت منابع انسانی انجامید.

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

IT، ارتباطات، رسانه، جامعه شناس، روانشناس، فرهنگی