احمد بیانی
دیدن کتاب ها

روانشناسی مدیریت

اطلاعات کلی

1382
www.nilbook
احمد بیانی
-

اطلاعات محتوای

چکیده و مقدمه
-
در این کتاب به مطالب اساسی در زمینه روان شناسی مدیریت پرداخته شده است. در فصل اول، ارتباط روان شناسی با دانش مدیریت مطرح شده است و سپس در فصول دیگر، سازمان، عوامل موثر در شکل گیری رفتار، ارزشیابی رفتار سازمانی و انواع آن، روانشاسی سیستم ها، نظریه های مدیریت، مدیریت نیروی انسانی، ارتباط مدیریت و سازمان، رهبری و رهبری و مدیریت در اسلام مطرح شده اند. استفاده از دانش و مهارت های مدیریت، نه تنها برای رهایی کشور از وابستگی، بیکاری و… ضروری است بلکه استفاده از آن برای زندگی فردی و خانوادگی بهتر نیز ضرورت دارد.