علی مشایخ
دیدن کتاب ها

لنگرهایتان را بیندازید!

اطلاعات کلی

1395
www.nilbook
علی مشایخ
-

اطلاعات محتوای

چکیده و مقدمه
راهکارهای کاهش ترس از سخنرانی و صحبت درجمع
اگرهمین الان از شما بخواهند که از جای خود بلند شده وچند دقیقه ای درمورد خودتان صحبت کنید چه می کنید؟ آیا به اصطلاح هول می شوید ، دستانتان عرق می کنند و شروع می کنند به لرزیدن ، لب هایتان گفتن جمله تان را جمع و ” اوم ” خشک می شوند و به تته پته می افتید و هیچ چیز یادتان نمی آید و با جور می کنید؟ اگر مدیر یک شرکت یا اداره هستید چقدر درجمع کارمندان خود صحبت می کنید؟ یا برعکس اگرکارمند اداره هستید تا الان چقدر برای همکاران و رییس خود درجلسات صحبت کرده اید به گونه ای که ریس خود را متقاعد کنید که لایق جایگاه بهتری هستید؟ اگر یک دانش آموز یا دانشجو هستید آیا نمی توانید درکلاس سوالتان را بپرسید و از این که چرا بعضی ها اینقدر راحت از استاد یا معلم سوال می پرسند و پیشرفت می کنند ناراحتید؟

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، هنرمند