سید جواد غفاری غفاری
دیدن کتاب ها

آشنایی با فن بیان

اطلاعات کلی

-
www.nilbook
-

اطلاعات محتوای

فایل کامل کتاب
-
فن بیان در سخنرانی به معنا و مفهوم مجموعه ای از مهارت های کلامی و قواعد و تکنیک هایی است که در هنگام صحبت کردن از آنها استفاده می کنیم تا بتوانیم بیان عالی و گیرایی داشته باشیم که مخاطب خود را جذب کنیم.

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر، هنرمند