علي رضائیان
دیدن کتاب ها

مبانی سازمان و مدیریت قسمت دوم

اطلاعات کلی

-
www.parsmodir
علي رضائیان
-

اطلاعات محتوای

منتخب فصول
خلاصه کتاب
مدیریت
-

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

مدیر