علی رضائیان
دیدن کتاب ها

مبانی سازمان و مدیریت قسمت اول

اطلاعات کلی

-
www.parsmodir
علی رضائیان
-

اطلاعات محتوای

منتخب فصول
خلاصه کتاب
مدیریت
-

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

مدیر