ست گادین
دیدن کتاب ها

گاو بنفش

اطلاعات کلی

-
www.fara
ست گادین

اطلاعات محتوای

منتخب فصول
p های بازرگانی خلاصه کتاب
مدیریت
p ھای بازاریابی 5 تا است اما ھر کس P مخصوص به خود را دارد که شامل موارد زیر است: محصول، قیمت، جایگاه یابی، روابط عمومی، بسته بندی، پیشی گرفتن، بازاریابی اجازه ای. این کتاب در مورد p جدید ھمان گاو بنفشاست. گاو بنفشچشم گیر است وارزش دارد که در مورد آن حرف زده شود. بازاریابی چشم گیر: ھنری است که از طریق آن بتوانیم چیزھایی را در ارتباط با محصولات وخدمات شایسته توجه سازیم. واحد بازاریابی: یک کالا یا خدمت را در اختیار می گیرد وپول صرف می کند تا مزایای آن را به اطلاع مخاطبین ھدف برساند. این روش دیگر کارآیی ندارد. به اعتقاد نویسنده ما دیگر نمی توانیم به صورتی مستقیم با انبوه مردم روبرو شویم. این کتاب در مورد این است که چرا باید گاو بنفش را در ھر چه که می سازیم به کار گیریم. چرا تلویزیون و رسانه ھای دیگر کلید موفقیت نمیباشند. و چرا بازاریابی به صورت کامل دگرگون شده است.

تگ های موضوعی

مدیر، اقتصادی