جیم کالینز
دیدن کتاب ها
مورتن هنسن
دیدن کتاب ها

انتخاب برتری

اطلاعات کلی

-
noghaba

اطلاعات محتوای

منتخب فصول
خلاصه کتاب
مدیریت
تمرکز بر عملکرد و محیط ناپایدار کسب و کار

تگ های موضوعی

مدیر، اقتصادی