عبداللهّ بيچرانلو
دیدن کتاب ها

بازنمايي اسلام و ايران در رسانه هاي غرب

اطلاعات کلی

فصلنامه علمی ترويجی وسايل ارتباط جمعی رسانه 77
1388
77
www.rasaneh
-

اطلاعات محتوای

-
در اين مقاله تحول در بازنمايي رسانه اي اسلام و ايران در رسانه هاي تصويري غرب در طول دهه هاي اخير، به ويژه در ابتداي هزاره جديد، تجزيه و تحليل مي شود و تلاش شده است نكات و مسائل اساسي در محصولات اين رسانه ها در بازنمايي ايران و اسلام، تبيين شوند. در اين ميان بازنمايي اسلام پس از حوادث يازده سپتامبر سال 2001 ميلادي و بازنمايي ايران، پس از تسخير سفارت آمريكا در ايران، به عنوان موضوعاتي اساسي و مورد تمركز فعاليت رسانه هاي غرب و به طور خاص، بررسي و راهبردهاي رسانه اي اتخاذ شده در اين زمينه ها نيز تشريح شده است. براي اين منظور، آثار مختلف رسانه اي شامل فيلم هاي سينمايي، فيلم هاي مستند و فيلم هاي كوتاه متعددي، معرفي و تحليل شده است.

تگ های موضوعی

فقه، ارتباطات، رسانه، هنرمند