سيدمجيد امامي
دیدن کتاب ها

مطالعه الگوي ناظر بر ارتباطات اجتماعي جامعه ديني با تبيين مختصات روابط سياسي در انديشه امام خميني و انقلاب اسلامي

اطلاعات کلی

فصلنامه علمی ترويجی وسايل ارتباط جمعی رسانه 77
1388
77
www.rasaneh
سيدمجيد امامي
-

اطلاعات محتوای

-
اجتماع انسان ها اساساً در ارتباط و انتقال معاني فعليت مي يابد و اين د ر واقع مفهوم مستتر در (communication) است.جهت اين ارتباط برخاسته از هويت هر اجتماع است و بيانگرمنطق رفتارهاي جمعي نيز هست به نظر مي رسد درجامعه ديني مبتني بر انديشه اسلامي، كه با غايت توسعه بندگي خداوند و تكامل انسان برپا مي شود، محوريت و جهت اين ارتباط الهي ومعنوي است. امام خميني به عنوان مصلحي اجتماعي به دنبال احياء و بهره برداري از اين الگو در مديريت جتماعي، انقلاب اسلامي را رهبري نمودند. اين مقاله مي كوشد فرايند مذكور را از طريق تبيين نظري روابط سياسي ناظر بر انقلاب اسلامي مطالعه نمايد. روابط سياسي، مطالعه مناسبات، رفتارها و انگاره هاي جمعي در جامعه اي است كه سلسله مراتبي از قدرت وجود دارد. دو طرف اين روابط مي تواند احزاب، طبقات اجتماعي، و خصوصاً دولت و ملت باشند. كيفيت روابط سياسي هم معلول فرهنگ سياسي يك جامعه است و هم تأثيرگذار بر آن. و اين تأثير به واسطه استفاده يك طرف از ابزارها و فرايندهاي انتقال و ارسال پيام هاي سياسي (تبليغ سياسي) محقق مي شود . درك الگوها وچارچوب روابط دولت ملت در ايران معاصر از مهم ترين بسترهاي شناخت افت و خيز ارتباطات اجتماعي در جامعه ايران است. در اين مقاله الگويي مستقل براي روابط سياسي در انقلاب اسلامي طراحي شده است كه در آن اساساً دو طرف رابطه، دو مفهوم و نهاد امام و امت اند. رابطه امام و امت، نسخه اي كمال يافته از ارتباطات اجتماعي در تاريخ جامعه شيعي بود كه ابتدا در الگوي (مردم محدثين) و سپس الگوي (مقلد مرجع) وجود داشت و نهايتا در الگوي (امام امت) توسط امام خميني بازسازي و احيا گرديد. محور رابطه امام امت فراتر از رضايت ملت و كسب مشروعيت براي دولت است. لذا بايد سيماي اين رابطه را در عبادت الهي جست وجو كرد. آنجا كه مردم نه به خاطر ترس و ظلم پذيري، بلكه بصيرت مندانه به خاطر غايتي الهي كه هدف خلقت نيز هست به رهبر و امام خويش اقتدا مي كنند و امام هم، عبادت و بندگي خدا را در خدمت ، هدايت و محبت به مردم مي داند. بر همين اساس نشان داده مي شود كه منطق ارتباطات اجتماعي در جامعه اي كه چنين نسخه اي از روابط سياسي اجرا و اعمال مي شود، متفاوت از جوامع مادي است و با مفهوم ولايت الهي توضيح داده مي شود.

تگ های موضوعی

فقه، ارتباطات، رسانه، سیاسی، فرهنگی