احمد ميرعابديني
دیدن کتاب ها

انقلاب آييني و رسانه هاي جمعي بعد از انقلاب اسلامی

اطلاعات کلی

فصلنامه علمی ترويجی وسايل ارتباط جمعی رسانه 77
1388
77
www.rasaneh
-

اطلاعات محتوای

-
انقلاب اسلامي ايران، از بهمن 1357 تاكنون، از زواياي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته و عنوان هاي مختلفي يافته است. كارشناسان حوزه هاي علوم اجتماعي و انساني، در كتاب ها، مقاله ها و گزارش هاي خود،اين رويداد را به گونه هاي متفاوتي توصيف، تفسير، تحليل، تبيين و نام گذاري كرده اند. در اين مقاله، نويسنده به ياري پژوهش هاي حوزه روابط دين، سياست و ارتباطات اجتماعي، رابطه انقلاب اسلامي و ر سانه هاي جمعي در ايران را با رويكردي آييني (ritual approach) مورد مطالعه قرار داده است. اين رويكرد، به نظر مي رسد، تا حدي تازگي دارد و تاكنون مورد توجه قرار نگرفته يا كمتر موضوع بررسي بوده است.

تگ های موضوعی

فقه، ارتباطات، رسانه، سیاسی