محسن اسماعيلي
دیدن کتاب ها

تأثير انقلاب اسلامي بر كاركرد رسانه ها با مطالعه موردی در حقوق مطبوعات

اطلاعات کلی

فصلنامه علمی ترويجی وسايل ارتباط جمعی رسانه 77
1388
77
www.rasaneh
محسن اسماعيلي
-

اطلاعات محتوای

-
رسالت مند و متعهد بودن رسانه از جمله موضوعات چالش برانگيز در عصر ارتباطات است. برخي با آن مخالف اند و برخي ديگر موافق. منافات با فلسفه وجودي رسانه، مغايرت با اصل گردش آزاد اطلاعات و ناديده گرفتن حق انتخاب مخاطبان، از جمله دلايل مخالفان اين نظريه است. موافقان هم ضمن پاسخ به دلايل يادشده به يافته هاي علمي و تجربه هاي عملي اشاره مي كنند. انقلاب اسلامي ايران و رهبران ا صلي آن با پذيرش و بسط نظريه مذكور، حتي تلاش كنند تا آن را وارد اسناد و متون حقوقي كرده و نهادينه سازند. مقاله حاضر پس از بررسي مباني و آثار اين نظريه، رسالت قانوني مطبوعات را به طور خاص مورد مطالعه قرار داده است.

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، روزنامه نگار، حقوقی