بهنام افخمي
دیدن کتاب ها

تبليغات تجاري و ارزش هاي فرهنگي در مجلات خانواده

اطلاعات کلی

فصلنامه علمی ترويجی وسايل ارتباط جمعی رسانه 75
1387
75
www.rasaneh
بهنام افخمي
-

اطلاعات محتوای

تحليل محتواي تبليغات تجاري مجلات خانواده سبز،خانواده، راه زندگي و روزهاي زندگي در سال 1385
مقاله حاضر كه خلاصه پژوهشي علمي با روش تحليل محتوا بر روي تبليغات تجاري منتشر شده در مجلات خانواده، خانواده سبز، راه زندگي و روزهاي زندگي است، ضمن توصيف و تحليل داده هاي به دست آمده نتيجه مي گيرد كه كالاها و خدمات پزشكي و درماني بيشترين تعداد و البسه و منسوجات كمترين تعداد تبليغات را در مجلات مورد بررسي دارند. همچنين تبليغات تجاري مندرج در مجلات مورد بررسي، بيشتر مروج ارزش هاي فرهنگي مدرن هستند و در اين ميان “ارزش زيبايي” بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. در ميان ارزش هاي فرهنگي سنتي تبليغ شده نيز ارزش “سلامت و بهداشت” بيشترين تعداد تبليغات را به خود اختصاص داده است.

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، جامعه شناس، اقتصادی، فرهنگی