محبوبه علي محمدي
دیدن کتاب ها

سياستگذاري و برنامه ريزي تبليغات بازرگاني در صدا و سيما

اطلاعات کلی

فصلنامه علمی ترويجی وسايل ارتباط جمعی رسانه 75
1387
75
www.rasaneh
-

اطلاعات محتوای

-
تبليغات بازرگاني شاخه اي پر چالش از علم ارتباطات است. حوزه اي كه پا به پاي گسترش فن آوري هاي رسانه اي رشد كرده و به تناسب پرسش هاي فراواني را به وجود آورده است.اما در دو سويه پذيرش يا ردتبليغات بازرگاني اين پرسش كه( آيا مي توان از اين حوزه بر اساس ساختاري متناسب با نيازهاي واقعي انسان استفاده كرد؟)پاسخي درخور نيافته است. پاسخ دقيق به اين پرسش به خصوص در كشورهايي كه مباني ارزشي، فرهنگي و فكري شان با نظا م هاي سرمايه داري تفاوت دارد راهگشاي ايجاد بنياني بومي علمي براي اين حوزه خواهد شد. چنانچه سياستگذاري رسانه اي در اين كشورها بي تأمل از اين اصل عبور كند اثراتي به مراتب مخرب تر از آنچه اين تبليغات در غرب به جا گذاشته است به وجود مي آورد.اين مقاله با اين نگاه شناخت تبليغات بازرگاني و آسيب شناسي آن را دنبال م يكند. مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است با نام (مطالعه فرايند سياستگذاري و رويكرد برنامه ريزي تبليغات بازرگاني صدا و سيما در دهه 1375-1385 ).به اين منظور بر مبناي روش سياست پژوهي، فرايند تبليغات بازرگاني صدا و سيما به عنوان يك مورد در نظر گرفته شد و سپس با مطالعه اسناد و مصاحبه با كارشناسان، استادان و صاحب نظران رشته تبليغات بازرگاني بررسي گرديد. اين بررسي نشان مي دهد كه سياستگذاري تبليغات بازرگاني در اين رسانه پيش از عبور از مجراي علمي و صافي نگاه كارشناسان بيشتر به دليل تحولات اقتصادي به كار گرفته شده است. رويكرد برنامه ريزي در اين حوزه مصلح تمحور نيست.

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، سیاسی