حوريه سادات برهاني
دیدن کتاب ها

كودكان و تبليغات بازرگاني

اطلاعات کلی

فصلنامه علمی ترويجی وسايل ارتباط جمعی رسانه 75
1387
75
www.rasaneh
-

اطلاعات محتوای

-
تبليغات بازرگاني يكي از منابع مهم اطلاع رساني در زمينه امور فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي يك جامعه به شمار مي روند و تأثير به سزايي در شكل گيري الگوهاي فكري، احساسي و رفتاري مخاطبان به ويژه كودكان دارند. در اين مقاله به بررسي نقش تبليغات بازرگاني در زندگي، نگرش ها و رفتار كودكان و نحوه بازنمايي هويت آنان در تبليغات بازرگاني مي پردازيم. در راستاي اين بررسي به متغيرهاي چون سن، جنس و ميزان مصرف رسانه اي نگاهي جزئي تر خواهيم داشت . در پايان مقاله به قوانين بين المللي و داخلي موجود نيز نگاهي گذرا خواهيم داشت.

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، روانشناس، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی