محسن اسماعيلي
دیدن کتاب ها

آزادي تبليغات بازرگاني و محدوديت هاي آن از ديدگاه حقوق بين الملل، ايران و اسلام

اطلاعات کلی

فصلنامه علمی ترويجی وسايل ارتباط جمعی رسانه 75
1387
75
www.rasaneh
محسن اسماعيلي
-

اطلاعات محتوای

-
تبليغات بازرگاني همواره در كنار موافقت ها با مخالفت هاي زيادي، به ويژه از نگاه فرهنگي، روبه رو بوده است. با اين حال، واقعيتي است كه از گذشته هاي دور خود را بر ما تحميل كرده است. با در نظر گرفتن اين واقعيت و آثار عميق و همه جانبه اي كه تبليغات بازرگاني بر جامعه و افراد باقي مي گذارد، قانونمند كردن آن به دغدغه اي ملي و بين المللي تبديل شده است. اكنون هم در نظام جهاني و هم در حقوق داخلي كشورها، آزادي انتشار پيام هاي تبليغاتي به عنوان يك اصل پذيرفته شده و البته تلاش شده است تا با تبيين محدوديت ها و استثنائات از عوارض منفي آن جلوگيري شود. بررسي سابقه اين تلاش ها در حقوق بين الملل و در حقوق ايران موضوع دو گفتار جداگانه در اين مقاله است. در گفتار سوم به بررسي موضوع از ديدگاه منابع فقهي و حقوقي اسلام پرداخته خواهد شد. اين سه نظام حقوقي اختلافي در پذيرش اصل قاعده ندارند و تنها بايد به شناخت مصاديق محدوديت ها و استثنائات اقدام كرد.

تگ های موضوعی

فقه، ارتباطات، رسانه، حقوقی