عبدالحسین کلانتری
دیدن کتاب ها
پیام روشنفکر
دیدن کتاب ها

رسانه، توسعه و سیاست گذاری رسانه ای

اطلاعات کلی

1386
communicationlaw90.blogfa
-

اطلاعات محتوای

فایل کامل کتاب
ناشر : طرح آینده ، برای اداره کل پژوهش های رادیو ، کتاب ۲۲۷ص ، رسانه هاي گروهي در رشد اقتصادی و رسانه هاي گروهي در رشد اجتماعي
بخش اول: مروري بر ادبيات توسعه و توسعه روستايي بخش دوم: رسانه و توسعه

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر