اميرعباس تقي پور
دیدن کتاب ها

مدیریت ارتباطات 12

اطلاعات کلی

1390
12
mediamanager.blogfa
اميرعباس تقي پور

اطلاعات محتوای

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
تحلیل ماه:بیداری اسلامی و دیپلماسی تقابلی گفت وگوی ویژه: (دیکتاتورها) می خواهند شکستهای سیاسی خودشان را در سینما جبران کنند. گفت و گو:نابسامانی مطبوعات میراثی تاریخی است. ارتباطات: روابط عمومی و روزنامه نگاری در ایران. روابط عمومی: چالش های ا نجمن های روابط عمومی. جامعه اطلاعاتی: جامع هاطلاعاتی؛نگاهی روبه توسعه.

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، جامعه شناس، روزنامه نگار، سیاسی