اميرعباس تقي پور
دیدن کتاب ها

مدیریت ارتباطات 11

اطلاعات کلی

1390
11
mediamanager.blogfa
اميرعباس تقي پور

اطلاعات محتوای

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی، ویژه نامه سلامت
گفتوگوی ویژه : دکتر باقر لاریجانی: سهم مردم در هزینه های سلامت بالاست. پروفسور مجید سمیعی: م یخواهم دانسته هایم به کشورم منتقل شود اقتصاد سلامت: شاخصهای نظام سلامت؛ آمار سخن م یگوید.. دکتر امیدوار رضایی:خریدار بزرگ درمان در راه است دکتر محمود کاظمیان: هزینه های سلامت؛ سهم مردم بیش از 50 درصد ساز ه های سلامت دکتر مهدی کرباسیان: دولت به دیگران میدان بدهد مهندس کامران رهگذر: بیمارستا نهایب یدفاع... مهندس طاهباز: بیمارستا نسازی؛ بخش خصوصی گرفتار رقابتی نابرابر مدیریت سلامت:گفت وگو با دکتر طبیبی پدر علم مدیریت و اقتصاد بهداشت دکتر احمد کشفی: مقاومت بی فایده است، مدیریت نوین راه باز می کند دکتر عکاشه: زبانی تشویق،ریالی تنبیه م یشویم ! فناوری سلامت: دکتر کیوانی: دانشگاه ها اشباع از تئوری... مهندس شاه مرادی: ضعف اعتماد به تولید داخلی... ساز وکاری جهانی برای سنجش (INAHTA) فناوری سلامت برآورد فناوری سلامت در انگلستان طنز سلامت: جناب آقای سعدی شیرازی فوق تخصص تغذیه و لاغری! بیمارستان رویایی من! رمزگشایی از یک شعار حکیمانه وقتی از روی عشق در صف م یایستیم ! بیمارستا نهای هزا ره چهارم...

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

مدیر، روانشناس، اقتصادی