امیر لعلی
دیدن کتاب ها

مدیریت ارتباطات 6

اطلاعات کلی

1389
6
mediamanager.blogfa
امیر لعلی

اطلاعات محتوای

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
مديريت ارتباطات سياسي:تشریفات سیاسی اقتصادی:دستهای سیاسی بازار روابط عمومی :روابط عمومی حرف های مدیریتی یا ارتباطی؟ تحلیل ماه :بمب سیاسی رئیس جمهور گفت و گو ویژه :با تلویزیون دولتی، سانسور و ممنوعیت ماهواره مخالفم کتاب :نگارش در روابط عمومي

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر، جامعه شناس، سیاسی، اقتصادی