سيد محمود هاشمي
دیدن کتاب ها
فاطمه شعيبي
دیدن کتاب ها

بررسي رابطه بين رسانه ها و سلامت روان

اطلاعات کلی

سایت کتاب سبز
-
-
ketabesabz
-

اطلاعات محتوای

-
پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات نقش رسانه ها بر زندگي بشر معاصر را از هر زمان ديگر بيشتركرده است. "رسانه اي شدن" (mediatization)كه يكي از فرايند هاي جهاني شدن فرهنگي است باعث شده تا ما در جهاني سرشار و يا اشباع از رسانه ها زندگي كنيم. جهاني كه از صبح كه انسان بر مي خيزد تا شب كه به خواب مي رود در معرض در يافت پيامهاي ارسال شده از جانب رسانه ها است. رسانه هاي امروز نه تنها اوقات فراغت انسان را پر مي كنند، بلكه بر معيارهاي ارزشي، و سالمت روان يا عدم آن و اينكه انسان به چه چيزهايي بيانديشد نيز تاثير مي گذارند.تلويزيون به عنوان گسترده ترين و اثر بخش ترين رسانه با استفاده از فناوري پخش ماهواره اي يشترين مخاطب و بيشترين تاثير را بر آنها دارد. يكي از جنبه هاي بارز برنامه هاي تلويزيوني در سطح جهان ميزان باالي خشونت ارائه شده است كه تاثير بسيار منفي بر سالمت روان بينندگان، و بيش از همه جوانان و نوجوانان دارد. اين مقاله به بر رسي تاثير رسانه ها ، بويژه تلويزيون، بر سالمت روان وبطور مشخص خشونت برنامه هاي تلويزيوني بر سالمت روان مي پردازد.

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، روانشناس