سید رضا صالحی امیری
دیدن کتاب ها

پژوهش نامه رسانه، فرهنگ، مدیریت

اطلاعات کلی

1386
13
ketabesabz
سید رضا صالحی امیری

اطلاعات محتوای

مرکز تحقیقات استراتژیک
مقالات این شماره از پژوهشنامه گروه پژوهش های رسانه ای عبارتند از: مقدمه 2 رسانه‌ها، حقوق بین‌الملل، صلح و امنیت بین‌المللی/ محمد سلطانی‌فر 5 جنگ نرم آمریکا علیه ایران آسیب‌شناسی اقدامات خصمانه غرب علیه ایران در فضای مجازی/ حمید ضیایی‌پرور 31 تغییرات پارادایم سیاست رسانه‌ای: به سوی یک پارادایم سیاسی ارتباطی جدید/ جان ون سیلنبرگ و دنیس مک‌کوئل ـ برگردان زهرا رضایی ـ شهرود امیرانتخابی 69 فرصت‌های دیجیتالی در فضای سایبر و مساله حقوق بشر/ مهدی خلف‌خانی 95 عوامل مؤثر در پیشرفت سواد رسانه‌ای دانشجویان/ سید وحید عقیلی ـ صغری محمدی 129 بررسی میزان استفاده و کاربردهای گوناگون فناوری اطلاعات (اینترنت) در بین جوانان شهر همدان/ اسماعیل کاوسی ـ بهارک جوشن 151 جامعه مدنی فرا ملی و اینترنت در نظام نابسامان سرمایه‌داری جهان/ مرلینا لیم ـ برگردان علی‌رضا رضایی 179 بررسی عوامل مؤثر بر رشد وبلاگ‌نویسی در ایران از دیدگاه متخصصان ارتباطات/ منصوره حاجی‌قربان 195

تگ های موضوعی

IT، ارتباطات، رسانه، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی