ویلیام ال بنوا
گیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بمورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا
دیدن کتاب ها
پاملا جی بنوا
دیدن کتاب ها

فرایند تاثیرگذاری پیامهای اقناعی

اطلاعات کلی

1953

اطلاعات محتوای

چکیده و مقدمه
عوامل تاثیرگذار بر فرایند اقناع را توضیح داده و در نهایت به بیان چند نظریه و تئوری در خصوص اقناع می پردازد. این کتاب به شناخت فرستنده ، پیام، مخاطب کمک فراوانی می کند. مباحث تبلیغات نیز هم دیگر موضوعی است که در یک فصل به آن پرداخته است. اقناع در انتخابات فصل مجزایی است که به صورت علمی تجزیه و تحلیل شده است.
عوامل تاثیرگذار بر فرایند اقناع را توضیح داده و در نهایت به بیان چند نظریه و تئوری در خصوص اقناع می پردازد. این کتاب به شناخت فرستنده ، پیام، مخاطب کمک فراوانی می کند. مباحث تبلیغات نیز هم دیگر موضوعی است که در یک فصل به آن پرداخته است. اقناع در انتخابات فصل مجزایی است که به صورت علمی تجزیه و تحلیل شده است.

تگ های موضوعی

ارتباطات