گیبسون بوریا
گیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بمورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا
دیدن کتاب ها
گارت مورگان
گیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بمورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا
دیدن کتاب ها

نظریه های کلان جامعه شناسی و تجزیه تحلیل سازمان

اطلاعات کلی

1997
www.adinehbook

اطلاعات محتوای

چکیده و مقدمه
عناصر جامعه شناختی سازمان
مدیریت
پارادایم های مدیریت