دانیل رایف
دیدن کتاب ها
استفن لیسی
دیدن کتاب ها
فردریک جی فیکو
دیدن کتاب ها

تحلیل پیام های رسانه ای کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق

اطلاعات کلی

1381
www.iribresearch

اطلاعات محتوای

چکیده و مقدمه
-
-

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، جامعه شناس، روانشناس