مسعود صباغی
دیدن کتاب ها

فقه رسانه، بایدها و نبایدها

اطلاعات کلی

سماموس
1996
12
qanal
مسعود صباغی
مسعود صباغی

اطلاعات محتوای

فقه رسانه ، ناظر به احکام و قوانین حاکم بر فعالیت های رسانه ای از منظور اسلامی است.
تکنولوژی و رسانه
فقه رسانه در صدد تبیین قوانین و احکامی است که اسلام در قالب احکام خمسه وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه برای فعالیت های رسانه ای بیان کرده است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا ابعاد گوناگون فعالیت های رسانه ای شخصی یا گروهی را بر اساس آموزه های وحیانی اسلام تبیین کرده و احکام هر یک ازاین فعالیت ها را بیان کند.

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

IT، فقه